INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OÚ“).

 

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok www.exact-recruitment.sk alebo  www.linkedinstrategie.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov týchto webových stránok je spoločnosť:
EXACT RECRUITMENT, spol. s.r.o., so sídlom Majerská 3, 821 07 Bratislava  IČO: 36 283 835, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 39681/B, zastúpená konateľom Ing. Ivanou Brutenič (ďalej ako „spoločnosť alebo prevádzkovateľ“).  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre vyššie uvedené stránky  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a Spoločnosť  nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

 

1 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

 

1.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

 

 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ A PRÁVNY ZÁKLAD

 

Ak ste našim  klientom a poskytli ste nám svoje OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1 NÁJDENIE VHODNÉHO ZAMESTNANIA (zaradenie vašich osobných údajov databáze uchádzačov o zamestnanie, evidencia, výmaz a poskytnutie vašich osobných údajov potenciálnemu zamestnávateľovi).

Súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa, dosiahnuté vzdelanie, posledný zamestnávateľ, mzda (benefity) a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise   a v motivačnom liste (ďalej len ako „osobné údaje“) za účelom sprostredkovania zamestnania.

Osobné údaje  sa budú spracúvať na právnom základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Na to aby sme mohli nájsť pre Vás vhodnú pozíciu, pri vyhľadávaní vhodného zamestnávateľa využívame metódu profilovania, kde sa snažíme nájsť pre Vás nového zamestnávateľa s presným vymedzením rôznych kritérií a filtrov.

Toto môžete namietať v zmysle Vašich práv.

 

E –mail a tel. kontakt budú slúžiť ako komunikačné prostriedky prostredníctvom, ktorých Vás budeme informovať o možných vhodných pozíciách.

V prípade, ak máte záujem, aby sme Vás kontaktovali len prostredníctvom e – mailu alebo telefonického kontaktu, tak nám prosím napíšte na exact@exact-recruitment.sk.

 

2.2 KARIÉRNE PORADENSTVO

Účelom spracúvania osobných údajov je kariérne poradenstvo, kde Vám pomôžeme vylepšiť Váš životopis alebo motivačný list.  Osobné údaje, ktoré spracúvame sú údaje poskytnuté prostredníctvom životopisu, motivačného listu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa, dosiahnuté vzdelanie, posledný zamestnávateľ a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise   a v motivačnom liste (ďalej len ako „osobné údaje“).

Osobné údaje  sa budú spracúvať na právnom základe predzmluvný vzťah/zmluvný vzťah (objednávka) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

2.3 LINKED IN STRATÉGIE

Účelom LINKED IN stratégie je vypracovanie profilu na sociálnej sieti LINKED IN, klienti majú vyššiu pravdepodobnosť nájdenia vhodeného zamestnania. Pracujeme s osobnými údajmi, ktoré sú obsahom životopisu, prípade motivačného listu  fotografie  pracujeme s vašim heslom a prístupmi. Osobné údaje spracúvame na právnom základe predzmluvný vzťah/zmluvný vzťah (objednávka)  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.4 WORKSHOP

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzdelávacích aktivít týkajúcich sa HR poradenstva (práca so sociálnou sieťou Linked IN). Pracujeme s osobným údajmi meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť a zaradenie). Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.5 MARKETING

2.5.1 Ste s nami spokojní a poskytujete nám referencie, ktoré mi radi uverejníme a aj sa s nimi pochválime. Účelom zverejňovania referencii je podpora marketingu.  Nakoľko však referencie obsahujú aj osobné údaje, tak  Vás informujeme, ako s nimi budeme nakladať. Súčasťou referencie je fotografia, meno a priezvisko, titul, spoločnosť a pracovné zaradenie. Účelom spracúvania osobných údajov je zvýšenie predaja služieb poskytujúcich prevádzkovateľom, právnym základom je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas nám poskytujte prostredníctvom sociálnej sieti Linked IN, kde nám napíšte recenziu a mi ju akceptujeme.

Tieto referencie poskytnuté zo sociálnej siete Linked In môžete nájsť na stránkach prevádzkovateľa.

www.exact-recruitment.sk alebo na www.linkedinstrategie.sk.

2.5.2 Účelom spracúvania OÚ je ďalšia propagácia, medializácia worshopu a o jeho priebehu. Spracúvame OÚ – fotografia. Právnym  základom je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Fotografie môžu byť zverejnené na:

www.exact-recruitment.sk

www.linkedinstrategie.sk.  

 

2.6 ONLINE PROSTREDIE (sociálne siete)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a  čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

✓ Facebook ✓ INSTAGRAM ✓ LinkedIN

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

– Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM:

https://help.instagram.com/519522125107875

-LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=liother&veh=www.linkedin.com%7Cli-other&trk=homepage-basic_directory

 

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami, interakcia k témam ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram/LinkedIN.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.  Našim oprávneným záujmom je lepšia komunikácia s dotknutými osobami prostredníctvom sociálnych sietí.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

2.7 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je  splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

 

2.8 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných  povinností zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je  oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom  je zabezpečenie plynulých dodávateľských a odberateľských vzťahov.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame sú meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa.

 

3 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám  a to najmä možným potencionálnym zamestnávateľom, iným subjektom  bude umožnený prístup  len v zmysle platnej legislatívy (najmä správne konanie, trestné konanie, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo našim partnerom napr. účtovnej spoločnosti, webhostingu, advokátskej kancelárií, spoločnosti, ktorá nám poskytuje cloudové riešenie RECRU s.r.o, s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté poskytovateľom technickej podpory, poskytovateľom nástrojom na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (Google  Analytics, Adwords), softvérové vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, LinkedIn. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme o to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorý spĺňajú požiadavky GDPR tzn. technické, organizačné a personálne.

4 DOBA SPRACÚVANIA

V prípade bodu  2.1:

 • Životopisy a motivačné listy uchádzačov o zamestnanie (dotknuté osoby) budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.2

 • Len po dobu poradenských služieb.

V prípade bodu 2.3

 • Len po dobu vytvorenia a schválenia profilu.

V prípade bodu 2.4

 • OÚ potrebné získané za týmto účelom budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.5

 • OÚ spracúvané za účelom marketingu budeme archivovať po dobu (3) troch rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Nakoľko však máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, budú tieto OÚ vymazané bezodkladne (do 3 pracovných dní) po prijatí žiadosti. Žiadosť nájdete na https://www.exact-recruitment.sk/gdpr/ alebo na https://linkedinstrategie.sk/gdpr/.

V prípade bodu 2.6

 • pokým ich prevádzkovateľ alebo dotknutá osoba nevymaže.

 

V prípade bodu 2.7

 

 • po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

 

V prípade bodu 2.8

 

 • po dobu 1 roka, od ukončenia dodávateľsko/odberateľských vzťahov.

 

 

5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

6 PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ využíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 4 ods. 4. GDPR za účelom nájdenia vhodnej pozície pre uchádzača o zamestnanie.

7 IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

8  BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

9 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba  má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie.

 

 • Právo na opravu.

 

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných OÚ.

 

 • Právo na výmaz.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel  priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

 • Právo na prenosnosť údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Odvolanie súhlasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 

 • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
 • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
 • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 

 • Právo na prístup k informáciám.

 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade  bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď   a to spôsobom,  akým požiadala dotknutá  osoba  alebo podľa jej požiadavky.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach.

Návrh musí obsahovať:

 • údaje o navrhovateľovi
 • proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené
 • dôkazy na podporu tvrdení.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

 1. COOKIES

10.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

10.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)

Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 • Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

10.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, sa na stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

 • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 • Opera:help.opera.com
 • Safari:support.apple.com

 

Využívame tieto cookies na webovej stránke www.exact-recruitment.sk.

Potrebné

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

 

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

 

Cookie Poskytovateľ Účel Trvanie Typ
_gid Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.

 

1 deň Analytics
_ga Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

 

2 roky Analytics
_gat Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný programom Google Universal Analytics na zníženie rýchlosti žiadostí o obmedzenie kolízie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. 1 minútu Výkonné

 

 

 

Pluginy sociálnych sietí

 

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

 

10.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky.  Používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

 

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje sa automaticky premazávajú.

 

11 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti:                         EXACT RECRUITMENT, spol. s.r.o.

sídlo:                                                              Majerská 3

IČO:                                                                36 283 835

Kontaktné údaje: e – mail/tel. číslo:                 exact@exact-recruitment.sk, 0904 382 998

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

názov obchodnej spoločnosti:                          KROČKA & PARTNERS s.r.o.

sídlo:                                                                Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava

e-mail:                                                              dpo@krockapartners.sk

 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 09.03.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.